testujemy

Strasznie ciemno

Podczas ostatniego remontu sypialni postanowiliśmy zaciemnić okna. Wiadomo im dłużej jest noc, tym dzieci dłużej śpią. Powtarzając te słowa jak mantrę kupiliśmy najbardziej nieprzepuszczające światła rolety. Jest całkowicie ciemno. 

Dzieci oczywiście dłużej nie śpią. Sporadycznie uda się im wmówić, że jest jeszcze noc. Komfort snu zwiększył się stanowczo, natomiast poruszanie po pokoju w zupełnych ciemnościach jest wyzwaniem. Znam już topografię pokoju na pamięć. Ale wystarczy jakieś autko zaparkowane przy łóżku i niewinne z pozoru wstanie z łóżka, żeby poprawić kocyk jednemu czy drugiemu synowi staje się ryzykownym zadaniem.

I tu na ratunek przybywa lampka nocna – Philips SoftPal. Delikatne światło Myszki Mickey pozwala na prawie niezauważalne przemknięcie w jeden czy drugi kąt pokoju, żeby okryć odkryte nóżki czy plecy. Oprócz tego, że dba o bezpieczny sen dzieci, to jest bezpieczny – pozbawiony ostrych i twardych elementów a także wyprodukowany z silikonu bez BPA.

konkurs Philips

Jeśli i wy chcielibyście lampkę Philips SoftPal to mam dla was niespodziankę. Wystarczy, że pod grafiką konkursową TU wkleicie zdjęcie, na którym wasze dziecko znajduje się w świecie prosto z bajek Disneya. Maluszek ma swoją ulubioną pościel, książeczkę, maskotkę czy przebranie inspirowane bajkowymi postaciami? A może ostatnio odwiedziliście Disneyland? Liczę na kreatywne zgłoszenia! Na zdjęcia czekam do 3 lipca (do końca dnia) a zwycięzcę ogłoszę 6 lipca. Więcej szczegółów na Facebooku.

image (9)

image (11)

 

 

/wpis powstał przy współpracy z Philips

ZASADY KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW:
„Disney i ja”
1. Organizatorem Konkursu jest Ewa Tomczyk prowadząca blog efcia.com, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Philips Lighting Poland SA, z siedzibą w
Pile (adres: ul. Kossaka 150, 64-920 Piła), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000060888, NIP: 764-00-01-443, o kapitale zakładowym w wysokości
162.457.300 PLN, wpłaconym w całości, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.
3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku.
4. Konkurs odbywa się w dniach od 26 czerwca do 3 lipca 2015 r. do godziny 23:59.
5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować
niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o treści „Akceptuję Regulamin
Konkursu” na adres ewa.anna.tomczyk@gmail.com, a także posiadać konto na Facebooku.
6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu
zdjęcia ich pociechy, która znajduje się w świecie prosto z bajek Disneya (dalej:
Praca Konkursowa) na profilu na Facebooku należącym do Organizatora (lub ewentualnie przesłać drogą mailową). Praca ma odzwierciedlać, jak bardzo ich dziecko uwielbia disneyowską atmosferę.
7. Uczestnik Konkursu może opublikować maksymalnie 5 zdjęć.
8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:
1) praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
1) posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
2) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz
wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego
Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „PHILIPS DISNEY
SoftPal”.
3) uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących
się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego
Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „PHILIPS DISNEY
SoftPal”.
9. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora
oraz Organizatora akcji promocyjnej „PHILIPS DISNEY SoftPal” licencji na
korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.
Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo
do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w
szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez
jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i
przechowywanie,
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w wykonanej Pracy Konkursowej,
3) utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
5) rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie
całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości
lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także
będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzcę Konkursu.
11. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca
Konkursowa zdobyła największe uznanie Organizatora.
12. O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem
profilu facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick)
w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody.
13. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje
aktualne dane adresowe na adres ewa.anna.tomczyk@gmail.com w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników na profilu facebookowym Organizatora.
14.Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne
do wypełnienia obowiązków płatnika: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data
urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania (kod
pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo, Urząd
Skarbowy).
15. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez
nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Martyna i Paulina Kwiatkowskie
    1 lipca 2015 at 12:31

    Czytałyśmy o tej lampce, bardzo fajna.

  • Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.